Peek-a-Bruce

Peek-a-Bruce

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins
Bruce's Big Storm

Bruce’s Big Storm

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins
Bruce's Big Fun Day

Bruce’s Big Fun Day

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins

1 Grumpy Bruce

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins
Santa Bruce cover

Santa Bruce

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins
We Don't Eat Our Classmates

We Don’t Eat Our Classmates

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins

Bruce’s Big Move

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins

BE QUIET!

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins

Mother Bruce

By: Ryan T. Higgins Illustrated By: Ryan T. Higgins